ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು - Top Accomodation

ಗುರು ದರ್ಶಿನಿ - Guru Dharshini

ಗಿರಿ ದರ್ಶಿನಿ - Giri Dharshini

ಮಹದೇಶ್ವರ ಭವನ - Mahadeshwara Bhavana

ನಾಗಮಲೆ ಭವನ - Nagamale Bhavana

ಜೇನುಮಲೆ ಭವನ - Jenumale Bhavana

ಶಿವ ದರ್ಶಿನಿ - Shiva Dharshni

ಸೂರ್ಯ ದರ್ಶಿನಿ - Surya Dharshini

ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ್ - Yatri Nivasa

ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಭವನ - Shri Shyla Bhavana

ಡಾರ್ಮಿಟರಿ - DORMITORY

MM Hills